Fullständiga abonnemangsvillkor för Servicedesk - klientsupport

Fullständiga abonnemangsvillkor för Servicedesk - klientsupport 2018-01-01.

1. Om abonnemanget

Abonnemanget gäller för den kontaktperson samt dator (PC, Mac) eller surfplatta som anges vid tecknandet av abonnemanget. Abonnemanget omfattar inte fel på klienten som beror på en server. Abonnemanget har en bindningstid på 12 månader och betalas kvartalsvis i förskott. För att abonnemanget skall gälla krävs att Pc:n under hela abonnemangstiden har ett aktivt virusskydd (ej nödvändigt för Mac), har en installerad och aktiv brandvägg samt en aktuell backup.

2. Abonnemangets omfattning

IT-Hantverkarna skall utföra sina åtaganden med lämplig och kompetent personal. Åtagandena skall utföras fackmannamässigt. Abonnemanget gäller, med nedanstående undantag, för hjälp med problem i datorns mjukvara (programvara) som anges nedan. För de användare som har Office 365 licenser ingår även hjälp med generella användarfrågor samt att återställa lösenord (förutsatt att delegerad användaradministration har accepterats) Abonnemanget omfattar support helgfria vardagar kl. 08-17.

Supporten utförs via telefon eller fjärrstyrning av abonnentens klient via internet.

Följande mjukvara omfattas av support:

 • Operativsystem (Win 7 och senare samt Mac OS senaste version).
 • Mailsystem (Microsoft Outlook 2013 och senare, Windows Live Mail och senare versioner)
 • Officepaketet (version 2013 och senare versioner)
 • Office 365 – generella användarfrågor

För att erhålla grundfunktionen efter en omformatering krävs att abonnenten har originalmedia samt licensnycklar. Tekniker har rätt att avgöra när omformatering skall göras.

Undantag:

Abonnemanget omfattar inte support:

 • som beror på problem på en server
 • återställande av lösenord på egna servrar
 • på icke förinstallerad programvara.
 • vid driftsstörning som beror massivt virusangrepp (med massivt virusangrepp förstås nivå 5 enl. Symantecs klassificering av virusangrepp identifierat på mer än 1 000 PC eller 10 officiella Internetsidor eller att angrepp vållat stor skada med hög hastighet i fem (5) länder).
 • av annan programvara/ mjukvara än vad som framgår i punkt 2 ”Abonnemangets omfattning”.
 • vid skada/ driftstörning orsakad av programvara/ mjukvara som inte fanns med i PC:ns ursprungliga konfiguration.
 • vid skada/ driftstörning som har sin orsak i en utifrån kommande händelse (t ex fysisk skada eller problem med en server)
 • Sharepoint-ärenden i Office 365 (förutom återställande av lösenord, övriga ärenden hanteras av lokal tekniker)
 • på annat sätt än via telefon eller fjärrstyrning.

3. Anmälan om supportbehov

Anmälan skall göras till anvisat telefonnummer: 0775 – 15 20 00 eller via E-post servicedesk@it-hantverkarna.se

4. Uppsägning av abonnemang

Abonnenten får avbeställa sitt abonnemang innan abonnemangsperioden förnyas genom att senast 30 dagar dessförinnan lämna IT-Hantverkarna meddelande härom genom e-post eller brev annars förlängs abonnemanget med ytterligare en abonnemangsperiod. Uppsägning sker till: avtal@it-hantverkarna.se, alternativt IT-Hantverkarna Sverige AB, Runstensgatan 5, 582 78 Linköping. Uppsägningen kommer att bekräftas av IT-Hantverkarna.

5. Förändring av abonnemang

Abonnenten kan löpande lägga till nya användare alternativt byta namn på användare genom att ringa 0775 – 15 20 00. Nytillkomna användare tilläggsfaktureras samt läggs till på nästkommande kvartalsfaktura och bindningstiden synkroniseras med det ursprungliga abonnemangsavtalets bindningstid. IT-Hantverkarna förbehåller sig rätten att ändra eller att göra tillägg till Helpdesk abonnemanget med iakttagande av trettio dagars varseltid; ändringar eller tillägg skall skickas skriftligen till beställaren som tecknat abonnemangsavtalet. I det fall ändringar väsentligen skulle påverka abonnentens funktion har abonnenten rätt att i förtid säga upp sitt abonnemang.

Eventuella framtida justeringar av abonnemangsavgifter sker fr.o.m. nästkommande abonnemangsperiod, dvs inga prisjusteringar sker under tecknad abonnemangsperiod.

6. Personuppgiftslagen (GDPR)

IT-Hantverkarna behandlar kundens personuppgifter i enlighet med gällande persondatalagstiftning. Abonnenten medger att IT-Hantverkarna får registrera, samt tillföra och uppdatera sina kunddatabaser med sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god kund- och registervård, såsom t ex korrekta namn- och adressuppgifter för såväl post som telekommunikation och e-post. Uppgifterna kommer att användas för att fullgöra IT-Hantverkarnas åtaganden gentemot kunden, för att, informera kunden om erbjudanden. Abonnenten äger rätt att på begäran ta del av de personuppgifter avseende honom eller henne som finns registrerade hos IT-Hantverkarna.

Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga

eller på annat sätt irrelevanta åligger det IT-Hantverkarna att vidta rättelseåtgärder. IT-Hantverkarna förbinder sig att inte utlämna uppgifter om uppdragsgivarens verksamhet, som IT-Hantverkarna kan få kännedom under utförande av uppdraget.

7. Ansvarsbegränsning

Om IT-Hantverkarna orsakat fel, för vilket IT-Hantverkarna har ansvaret, skall IT-Hantverkarna skyndsamt avhjälpa felet där detta är möjligt. Om Kunden till följd av sådant fel inte kunnat nyttja sin utrustning i väsentlig omfattning äger Kunden rätt till skälig nedsättning i avgiften för den tiden. Har IT-Hantverkarna orsakat felet genom grov vårdslöshet har Kunden rätt till skadestånd med de begränsningar som följer: IT-Hantverkarnas maximala ansvar enligt eller i samband med detta avtal skall vara begränsat till direkt ekonomisk skada och skadeståndet skall inte överstiga de tidigare sammanlagda betalningar som slutanvändaren fullgjort för Support tjänsterna under den tolvmånaders-period som infaller före den handling eller underlåtenhet som utgör grunden för skadeståndsansvaret.

Om felet inte kunnat avhjälpas inom en månad äger Kunden rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande och återfå återstående avgift.

IT-Hantverkarna svarar inte i något fall, oberoende av eventuell vårdslöshet eller grov vårdslöshet för förlust av data på grund av Kundens ansvar att ombesörja att ändamålsenlig säkerhetskopiering utförs.

8. Abonnemangsansvarig leverantör

Abonnemangsansvarig är:

IT-Hantverkarna Sverige AB
Runstensgatan 5
582 78 Linköping, Tel: 013 – 465 76 60

IT-Hantverkarna förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Fullständiga abonnemangsvillkor för Servicedesk - klientsupport.